uprawnienia azbestowe
Ostatnie wpisy 01/09/13
Melden Sie sich zur stationären Asbest-Schulung

SCHULUNG, DIE ZUR BESCHÄFTIGUNG MIT DER FRAGE NACH DER SICHERUNG, WARTUNG UND BESEITIGUNG VON ERZEUGNISSEN, DIE ASBEST ENTHALTEN, BERECHTIGT.


Die Schulung findet in der polnischen und deutschen Sprache statt.


Jeder Teilnehmer erhält für die Teilnahme an der Schulung und die erfolgreich bestandene Prüfung ein Zertifikat in der polnischen, deutschen und englischen Sprache, das AUF DEM GEBIET DER GANZEN EUROPÄISCHEN UNION HONORIERT WIRD

Die Schulung ist gerichtet vor allem an:

Arbeitgeber
Personen, die Arbeitnehmer leiten
Personen, die ihren Beruf ändern und seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigern wollen
Aufsichtsinspektoren
Arbeitnehmer, die Arbeiten ausführen, bei denen sie mit Asbest Kontakt haben
Auftragnehmer (Selbstbeschäftigte)
Um Informationen über die Schulung einzuholen, schreiben Sie an uns eine E-Mail dariuszfurtacz@op.pl

Rabatte

Bei der Anmeldung von mehr als 5 Personen erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 7%

Bei der Anmeldung von mehr als 10 Personen erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 20%

Kosten der Schulung 370 € / Person

Kliknij tutaj
Autor uprawnieniaazbestowe 12:38 25/09/13 | Komentarze (0)
ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM
NOWOŚĆ
MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -
szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty
…………………………………………………………………………………………
1. SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest

DLACZEGO WARTO ?

Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma:

Certyfikat w języku polskim, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
Certyfikat w języku angielskim honorowany na terenie całej Unii Europejskiej
1 rok darmowych porad z zakresu szkolenia
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

pracodawcy
osoby kierujące pracownikami
osoby, które chcą zmienić zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy
inspektorzy nadzoru za spółdzielni i zarządcy wspólnot mieszkaniowych

Kliknij tutaj
Autor uprawnieniaazbestowe 12:01 18/09/13 | Komentarze (0)
Azbestowe – program

Lp. Temat szkolenia
pracodawców i osób kierujących pracownikami

1 Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym:
a) przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących:
- najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- czynników rakotwórczych w środowisku pracy,
b) przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest,
c) przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska
2,0

2 Zastosowanie azbestu:
a) właściwości azbestu,
b) rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest:
- budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych),
- przemysł (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek),
- inne
3 Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza)
4 Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu
5 Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne:
a) źródła narażenia na pył azbestowy,
b) oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka:
1,5

- sposób przenikania azbestu do organizmu,
- wpływ azbestu na stan zdrowia,
c) choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu,
d) profilaktyka zdrowotna:
- badania lekarskie,
- zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie azbestu i liczby narażonych osób,
- kontrola narażenia na działanie pyłu azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń powietrza,
- utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie środków ochrony indywidualnej,
e) postępowanie w sytuacjach awaryjnych
6 Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu
7 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest:
a) prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania lub usuwania tych wyrobów):
- właściwa organizacja pracy podczas prowadzenia prac z materiałami zawierającymi azbest (w tym plan prac),
- stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących lub ograniczających do minimum wydzielanie się pyłów azbestu (urządzeń odpylających, narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające itp.),
3,0

- izolowanie stref pracy, w których występują pyły azbestu, i ich znakowanie znakami ostrzegawczymi,
- stosowanie metod pracy i specjalnych środków ostrożności uniemożliwiających lub ograniczających emisję pyłów azbestu do środowiska pracy lub środowiska naturalnego,
b) zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest:
- materiały stosowane do zabezpieczania wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem określonych materiałów do zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
c) zasady znakowania wyrobów i innych materiałów zawierających azbest (znajdujących się w opakowaniach i nieopakowanych),
d) stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej:
- dobór odpowiednich do cech antropometrycznych użytkownika oraz do poziomu narażenia na pyły azbestu środków
ochrony indywidualnej (m.in. ubrań ochronnych, środków ochrony układu oddechowego),

- właściwe używanie środków ochrony układu oddechowego i ograniczenia w ich stosowaniu,
- środki ostrożności związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w szczególności:
oczyszczanie i przechowywanie uniemożliwiające zanieczyszczenie środowiska naturalnego pyłami azbestu, zakaz przechowywania odzieży stosowanej na stanowisku pracy obok odzieży własnej (domowej),

e) utrzymanie porządku i czystości w miejscach pracy:
- oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające uwalnianie się pyłów do środowiska pracy lub środowiska naturalnego; utylizacja odpadów zawierających azbest,
- zasady pakowania i transportu odpadów zawierających azbest, z uwzględnieniem ochrony środowiska pracy i środowiska
naturalnego przed pyłami azbestu

8 Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem:
a) zakaz spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac w kontakcie z pyłem azbestu,
b) utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości odzieży i obuwia oraz środków ochrony
indywidualnej)

Razem
6,5

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Kliknij tutaj
Autor uprawnieniaazbestowe 05:55 13/09/13 | Komentarze (0)
Szkolenie azbestowe stacjonarne lub przez internet i pocztę

ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM
NOWOŚĆ
MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -
szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty
…………………………………………………………………………………………
1. SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest

DLACZEGO WARTO ?

Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma:

Certyfikat w języku polskim, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
Certyfikat w języku angielskim honorowany na terenie całej Unii Europejskiej
1 rok darmowych porad z zakresu szkolenia
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

pracodawcy
osoby kierujące pracownikami
osoby, które chcą zmienić zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy
inspektorzy nadzoru za spółdzielni i zarządcy wspólnot mieszkaniowych

Kliknij tutaj
Autor uprawnieniaazbestowe 01:40 10/09/13 | Komentarze (0)
Online: 0 Login i 29 Goście